Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1.1
In deze voorwaarden wordt Treestyle, gevestigd te Surhuisterveen, Dûbelspul 4, 9231 LE, kvk nummer: 72182229 aangeduid als contractspartner als afnemer.

 1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders, facturen en andere overeenkomsten met Treestyle.

 1.3
Naast deze algemene voorwaarden kan Treestyle aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

 1.4
Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Treestyle heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.


2. Afbeeldingen

2.1
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.2
Alle door Treestyle gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Treestyle en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

2.3
Alle afbeeldingen en foto’s van derden behouden het recht zoals deze door de derden is bepaald. Er kan op geen enkele wijze aanspraak worden gemaakt op het eigendomsrecht hiervan.


3. Prijzen en Betaling

3.1
Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden voordat er over wordt gegaan tot leveren. Prijzen worden inclusief BTW gehanteerd, tenzij anders vermeld.

3.2
Indien betaling niet contant of proforma plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Treestyle aan te geven wijze.

3.3
Bij het in gebreke blijven van betaling is Treestyle gerechtigd de uitvoerig van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.


4. Verzending/aflevering

4.1
Bij Treestyle doen wij ons uiterste best om een product zo spoedig mogelijk naar u te verzenden. Voor de verschillende producten gelden verschillende leveringstijden. Voor kan en klare producten doen wij ons uiterste best om het product binnen 3 werkdagen naar u toe te verzenden. Voor gepersonaliseerde artikelen zoals een foto op kussenhoes en textiel poster verzenden wij het product binnen 7 werkdagen. Geborduurde artikelen zoals slabbetjes, handdoeken, badcapes worden zo spoedig mogelijk geleverd maar dit is afhankelijk van de hoeveelheid. Indien u precies wilt weten wanneer wij het artikel gaan verzenden mail dan naar: info@treestyle.nl 

4.2
Alle orders geplaatst bij de webshop van Treestyle worden verzonden middels PostNL. Treestyle is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van de postzendingen tijdens deze verzending.


5. Retouren

5.1
Gepersonaliseerde artikelen zoals foto op kussenhoes of textielposter en alle artikelen die geborduurd zijn kunnen niet geretourneerd worden. De overige artikelen mogen retour binnen binnen 14 dagen na betaling. Stuur een email naar info@treestyle.nl voor meer info. 


6. Aansprakelijkheidsbeperking

6.1
Treestyle, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

6.2
Onverminderd het vorenstaande is Treestyle in ieder geval nimmer aansprakelijk:

voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 11;

voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

6.3
Indien Treestyle in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Treestyle slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

6.4
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Treestyle nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

6.5
De afnemer zal Treestyle vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Treestyle. 

6.6
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Treestyle of haar leidinggevende ondergeschikten.


7. Niet-toerekenbare tekortkomingen

7.1
Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Treestyle niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Treestyle niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Treestyle als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

7.2
Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, terrorisme, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Treestyle alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Treestyle redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

7.3
Treestyle heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Treestyle is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Treestyle gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Treestyle behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

7.4
Treestyle heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.


8. Ontbinding

8.1
Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Treestyle niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Treestyle te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

8.2
In gevallen onder 1 genoemd, heeft Treestyle het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.3
Treestyle is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

8.4
In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Treestyle schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

8.5
De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

8.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Treestyle verrichte prestaties, en heeft Treestyle onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.


9. Toepasselijk recht

9.1
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.